شماره: 35144
1400/06/04
اهداء تعداد 10000هزار ماسک N95از هلال احمر شهرستان آبدانان به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
اهداء تعداد 10000هزار ماسک N95از هلال احمر شهرستان آبدانان به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
اهداء تعداد 10000هزار ماسک از هلال احمر شهرستان ابدانان به بیمارستان،سرپرست وحراست وسایر مسئولین بیمارستان از این نهادمحترم تشکر وقدردانی نمودند.

من لم یشکرالمخلوق لم یشکرالخالق
اهداء تعداد 10000هزار ماسک از هلال احمر شهرستان ابدانان به بیمارستان،سرپرست وحراست وسایر مسئولین بیمارستان از این نهادمحترم تشکر وقدردانی نمودند.
حق انتشار محفوظ است ©