شماره: 34804
1400/05/06
سرپرست جدید بیمارستان رسول اکرم (ص)آبدانان منصوب شد

سرپرست جدید بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان منصوب شد
با حضور دکتر صیدی مدیر امور بیماری ها ومراکز تشخیصی ودرمانی وهیات همراه، مسولین شبکه بهداشت ودرمان وبیمارستان رسول اکرم (ص)،سرپرست جدید این مرکز درمانی منصوب شد.
دراین جلسه دکتر صیدی ضمن تقدیر وتشکر از زحمات آقای فتحی زاده درزمان تصدی مسئولیت ریاست بیمارستان ، آقای ایرج صفری را به عنوان سرپرست جدید بیمارستان رسول اکرم (ص)آبدانان معرفی وبرای ایشان آرزوی موفقیت در پیشبرد اهداف نظام سلامت نمود.

روابط عمومی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

سرپرست جدید بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان منصوب شد
با حضور دکتر صیدی مدیر امور بیماری ها ومراکز تشخیصی ودرمانی وهیات همراه، مسولین شبکه بهداشت ودرمان وبیمارستان رسول اکرم (ص)،سرپرست جدید این مرکز درمانی منصوب شد.
دراین جلسه دکتر صیدی ضمن تقدیر وتشکر از زحمات آقای فتحی زاده درزمان تصدی مسئولیت ریاست بیمارستان ، آقای ایرج صفری را به عنوان سرپرست جدید بیمارستان رسول اکرم (ص)آبدانان معرفی وبرای ایشان آرزوی موفقیت در پیشبرد اهداف نظام سلامت نمود.

روابط عمومی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)
حق انتشار محفوظ است ©