طراحی سایت
Text/HTML
  1.      1-متخصص اطفال دکتر اقدس خانی زاده
  2.         2-متخصص اعصاب و روان دکتر  علیرضا بهرامی
  3.       3-متخصص قلب و عروق دکتر محمدرضا مبینی
  4.      4-متخصص داخلی دکتر لیلی مهدوی
  5.           5-متخصص جراحی عمومی دکتر ,وهاب ملکشاهی نژاد
  6.   6-متخصص رادیولوژی دکتر کبری نادی
  7.     7-متخصص زنان و زایمان دکتر نشمیل امجدی پور 
  8.  8-متخصص بیهوشی دکتر نسترن صمدپور
  9.  ۹- متخصص داخلی دکتر اکرم مهدوی

  10.  
جستجو