X

افزودن محتوا...
پزشکان عمومی شاغل در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان

1-دکتر مسعود رنجبر
2-خانم دکتر آرزو علیمرادی

3-دکتر عفت نقی زاده

4دکتر سعد رئیسی

5-دکتر محمد منصور سرمدی

6-دکتر سجاد وهابی پور

7-دکتر عاطفه وثیق