X
افزودن محتوا...
پزشکان عمومی شاغل در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)آبدانان

1-دکتر سعد رئیسی
2-دکتر ساناز سلمانی
3-دکتر زهرا حسینی
4-دکتر فرنوش اردیانی
5-دکتر زهرا اسدی
6-دکتر مهرداد رحمانی
7-دکتر مهرنوش نیکو