X

واحد مدیریت اطلاعات بیمارستان

 اهمیت روزافزون بهره گیری از اطلاعات بطور فزاینده ای دانش اطلاع رسانی را توسعه داده است و بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان با بهره گیری از نیروهای تحصیلکرده و با تلاش در اجرای دقیق استانداردهای اصول مدیریت داده ها در راستای ارائه خدمات سلامت با واحدهای زیر مشغول به کار می باشد:

  • واحد آمار
  • واحد کدگذاری
  • واحد بایگانی مدارک پزشکی
  • واحد پذیرش

نقش واهمیت واحد مدیریت اطلاعات سلامت:

     به عنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت بیمار

      ابزار ارتباطی بین کادر درمان

      جهت تهیه و تدوین مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار

     فراهم آوردن بستر اطلاعاتی جهت مطالعه بررسی و ارزشیابی

      پشتیبانی قانونی از بیمار بیمارستان و کارکنان مسئول

      آموزش و پژوهش

مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت : زینب فرضی

شرح وظایف مسئول مدیریت اطلاعات سلامت :

پاسخگویی به ارگان های قضایی- نظام پزشکی – پزشکی قانونی و بیمه ها در صورت درخواست مستندات بالینی بیماران 

نظارت بر چاپ و طراحی اوراق و مدارک پرونده پزشکی و برگه های آماری

تشکیل کمیته مدیریت اطلاعات سلامت هردوماه یکبار

نظارت بر گردآوری آمار های مورد درخواست وزارت خانه, معاونت درمان و سایر ارگان ها

نظارت بر فرایند تشکیل پرونده,شماره گذاری و نحوه فایل کردن پرونده های سرپایی , بستری

ساماندهی امور بایگانی پزشکی

 

 شرح وظایف واحد آمار:

مسئول واحد آمار :  زینب فرضی

ارائه آمار روزانه عملکرد بخش ها و واحدها

پیگیری و تکمیل آمار و اطلاعات بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی در پایان هر ماه و ارسال به واحد آمار مدیریت درمان دانشگاه

تکمیل نرم افزارهای آماری (آواب ، ساناب ، ویزیت متخصص و....) به صورت ماهیانه

جمع بندی و آنالیز آمار کلیه بخشهای کلینیکی، پاراکلینیکی و پشتیبانی در مقاطع فصلی، ٦ ماهه و سالیانه

تهیه نمودارهای آمار بیمارستانی در مقاطع فصلی، ٦ ماهه و سالیانه

تحلیل کمی عملکرد پزشکان در مقاطع ٦ ماهه و سالیانه

اخذ شاخصهای مربوط به برنامه بهبود کیفی واحد مدیریت اطلاعات سلامت

تهیه آمار نواقص مستندات بالینی بیماران و ارائه آن به کمیته مدیریت اطلاعات سلامت

 گردآوری آمارهای درخواستی مدیریت

شرح وظایف واحد پذیرش :

مسئول واحد پذیرش :

شاخص ترین وظیفه این واحد پذیرش بیماران سرپایی ،  بستری الکتیو و بیماران اورژانسی بر اساس مدارک شناسائی معتبر می باشد.

    ثبت اطلاعات مربوط به بیمار و راهنمائی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف
    بررسی مدارک شناسائی بیماران در زمان پذیرش
    کنترل تخت بخشها و مشخص نمودن تختهای خالی    
    تهیه و صدور دستبند شناسایی بیمار
    صدور فرم استحقاق درمان برای بیماران
    اصلاح و تغییر مشخصات بیماران
    سایر وظایف که بنا به تشخیص مسئول بخش میباشد

 

واحد کد گذاری:

 استخراج کد بیماری و کد جراحی و وارد کردن آن در سیستم کامپیوتر بر اساس کتاب یا نرم افزار

کنترل صحت درج تشخصیهای اولیه و نهائی در پرونده

ارسال پرونده های دارای نقص از لحاظ درج تشخیص اولیه و نهائی در پرونده

ارائه امار بیماری هاوجراحی های شایع به تفکیک بخشها

کدگذاری پروندهای بیماران بستری طبق کتاب I.C.D

کدگذاری اقدامات پزشکی و جراحی ها طبق کتاب ICD 9CM

سایر وظایف که بنا به تشخیص مسئول بخش میباشد .

 

واحد بایگانی :

مسئول واحد بایگانی :

منظم کردن پرونده و تفکیک اوراق

بررسی پرونده های پزشکی بیماران بستری از لحاظ وجود نواقص مستندات

انجام امور بایگانی پرونده های بستری بر اساس روش تعین شده

پاسخ به مکاتبات مربوط به پرونده های پزشکی قانونی و بیمه ها و سایر ارگانها منطبق با سیاست تعین شده

بایگانی پرونده های بیماران سرپائی و اورژانس و بستری

کمک به محققان و در اختیار قرار دادن پرونده ها برای انجام کارهای تحقیقاتی

سایر وظایف که بنا به تشخیص مسئول بخش می باشد .