X
افزودن محتوا...مسئول آموزش :نوشین دارابی کارشناس پرستاری
شرح وظایف:برنامه ریزی ونظارت بر نیاز سنجی آموزشی کارکنان وتعیین دوره های آموزشی مورد نیاز با توجه به تحلیل سازمانی شغلی وفردی هر یک از کارکنان در سطح دانشگاه
 نام و نام خانوادگی: نوشین دارابی
رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری
شماره تماس: 08433624170