X

ریاست بیمارستان

 

 

نام و نام خانوادگی: ایرج صفری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی

رشته تحصیلی: روانشناسی

شماره تماس: 08433622410

 

 

 

 شرح وظایف:

- کسب خط مشئ و دستور العمل های لازم از سرپرست مربوطه.
- نظارت و سرپرستی در مورد انجام امور درمان بیماران توسط پزشکان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوین شده در این مورد
- نظارت در مورد انتخاب پزشکان همکار بیمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوین شده و سعی در تامین کادر پزشکی و غیر
پزشکی مورد نیاز طبق برنامه های درمانی و نوع فعالیت بیمارستان.
- سرپرستی و اظهار نظر در مورد تهیه آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز بیمارستان و نظارت بر انجام و اجرای آنها.
- سرپرستی و ایجاد هماهنگی در مورد ارائه خدمات درمانی توسط گروه پزشکی بیمارستان.
- شرکت در جلسات شورای پزشکی به منظور بررسی مسائل درمانی و واحد های پاراکلینیکی بیمارستان.
- ایجاد کمیته های لازم بیمارستانی, انتخاب افراد هر کمیته با همکاری سایر مسئولین و نظارت بر حسن اجرای وظایف.
- مطالعه گزارش کمیته های مختلف بیمارستان و سعی و اهتمام در مورد رفع مشکلات و نواقص موجود در هر مورد.
- بررسی و نظارت بر حسن اجرای وظایف و خدمات درمانی و پاراکلینیکی.
- نظارت بر امور مالی, تهیه بودجه سالانه و ثبت هزینه و درآمدهای بیمارستان طبق برنامه های پیش بینی شده.
- نظارت و سرپرستی کلی بر حسن اجرای امور اداری و خدمات بیمارستان
- اقدام لازم در مورد استخدام, اخراج, تشویق و یا تنبیه کارکنان شاغل بیمارستان بر اساس مقررات مربوطه.
- نظارت بر حسن اجرای خدمات مدرسه پرستاری و هیا بهیاری وابسته و انجام آموزش حین خدمت کارکنان.
- اقدام در مورد مکاتبات و مسائل بیمارستان با مراجع رسمی و سایر موسسات به عنوان نماینده و مسئول بیمارستان در حدود
اختیارات تفویضی.
- نظارت و سرپرستی در مورد خدمات کادر پرستاری و رفع مشکلات موجود با نظر مسئول مربوطه
- تهیه گزارش های متناوب از فعالیت های بیمارستان و سایر امور جاری در مورد خدمات درمانی, بهداشتی, اداری, مالی و ارائه
هرگونه پیشنهاد در جهت رفع نواقص کلی گسترش بیمارستان به مقامات مسئول.
- نظارت بر ارزشیابی کارکنان بیمارستان به منظور بهبود کیفیت خدمات درمانی و سایر خدمات.
- انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد.
- تهیه گزارش از فعالیت ها, مشکلات و پیشرفت ها جهت سرپرست مربوطه