X
 

نام ونام خانوادگی: پروین عنبری

 مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

 پست سازمانی:ماما -مسول بخش زایشگاه

شماره تماس:08433627885 داخلی 3

وظایف:انجام زایمان طبیعی-آموزش به نیروهای جدیدالورود -نظارت بر کار پرسنل -چک روزانه بخش وچک تجهیزات ونیازمندیهای بخش -آموزش ومشاوره به مادر باردار شرکت فعال در دوره های آموزشی.