X

نام ونام خانوادگی:بهروز حیدری زاده

مدرک تحصیلی:کارشناس پرستاری

پست سازمانی:اورژانس

شماره تماس084336278855 داخلی 1


شرح وظایف:جمع آوری اطلاعات وبرنامه ریزی-برسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات وکیفیت مراقبت-تعیین خط مشی جهت واحد مربوطه در راستای اهداف کلی-برنامه ریزی در جهت اجرای استاندارهای مراقبتی-تعیین وظایف کارکنان تحت نظارت