کارکنان

نام ونام خانوادگی:معصومه پورسردار

مدرک تحصیلی:کارشناس اتاق عمل

پست سازمانی:اتاق عمل

شماره تماس084336278855 داخلی 4

جستجو