X

نام ونام خانوادگی: غلامرضا وفایی

مدرک تحصیلی:کارشناس آزمایشگاه

پست سازمانی:آزمایشگاه

مسئول آزمایشگاه
شرح وظایف:هماهنگ کردن بخش های مختلف آزمایشگاه ورفع نواقص ومشکلات آنها-پیگیری از بروز خطا در آزمایشات با برنامه ریزی-برسی میزان رضایت مراجعین وفراهم کردن زمینه ها ورویدادها وافزایش رضایتمندی.