X

اخبار

افزودن محتوا...
تاریخ انتشار: شنبه 16 بهمن 1400
بازید خانم دکتر طهماسبی مدیریت امور بیماریها ومراکز تشخیص درمانی

  بازید خانم دکتر طهماسبی مدیریت امور بیماریها ومراکز تشخیص درمانی

امتیاز: Article Rating
در تاریخ 1400/11/15روز جمعه خانم دکتر معصومه طهماسبی مدیریت امور بیماریها ومراکز تشخیص درمانی دانشگاه از بخش های مختلف بیمارستان رسول اکرم (ص)آبدانان بازدید ودر جریان کم وکیف ارایه خدمات وبررسی نحوه توسعه اورژانس این مرکز قرار گرفتند وسپس ضمن تشکیل جلسه با رئیس بیمارستان وحراست ومسئول بخش اورژانس وسوپروایزر به بحث تبادل نظر درخصوص نقاط قوت وضعف جهت بهبود کیفیت خدمات پرداختند.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازید خانم دکتر طهماسبی مدیریت امور بیماریها ومراکز تشخیص درمانی
ثبت امتیاز